Kamu SM® Bilgilendirme

 

Kullanıcılarımızın Dikkatine!

Dünya genelinde yaşanan Covid - 19 salgını sebebiyle çağrı merkezimiz geçici süreliğine 10:00 - 18:15 saatleri arasında hizmet verecektir.

Mobil İmza Uygulama Sahiplerinin Dikkatine

22 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren Kamu SM tarafından üretilen Mobil Nitelikli Elektronik Sertifikalar Eliptik Eğri anahtarlı sertifika makamı tarafından imzalanacaktır. Detayları için tıklayınız. 3 yıllık Mobil Nitelikli Elektronik Sertifika üretimlerine başlanmıştır.

Kullanıcılarımızın Dikkatine

Kamu Sertifikasyon Merkezi AKİS 2.2.8 serisi kartlara Nitelikli Elektronik Sertifika üretimine başlayacaktır. Akis 2.2.8 Geçişi detayları için tıklayınız.

Elektronik Mühür ve Kurumsal Şifreleme Sertifikası üretimlerine başlanmıştır!

Başvuru yapmak ve bilgi edinmek için Kurumsal Şifreleme ve Elektronik Mühür Sertifikaları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Detayları için tıklayınız.

Mali Mühür Kullanıcılarının Dikkatine,

E-Defter uygulamasına geçmesi gerekmekle birlikte henüz mali mühür sertifikalarını temin edemeyen mükellefler hakkında duyuru için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" (“KVK Kanunu”) gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

TÜBİTAK bünyesinde kurulmuş olan Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM), 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na uygun Nitelikli Elektronik Sertifikaları hazırlamak ve 2006/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında bu sertifikaları imza oluşturma verileriyle birlikte Güvenli Elektronik İmza Donanım Araçlarına yükleyerek alıcılarına teslim etmekle görevlendirilmiştir. Kamu SM, sertifika başvurusunda bulunan kişilerin başvuru bilgilerini toplarken, sertifikaları hazırlarken ve teslim ederken güvenli ürün ve sistemleri kullanmak, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütmek, sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili her türlü tedbiri almak ile yükümlüdür.

KVK Kanunu, Veri Sorumlusunu “kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi”, olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre, Kanun kapsamında tüm veri sorumlularının görevi; kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklar konularında ilgilileri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Kamu SM, KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kuruluş amacına uygun olarak sunmakla yükümlü olduğu ürün ve hizmetleri sağlayabilmek için Kanun kapsamındaki kişisel verileri, danışmanlar, hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişilikler (iş ortaklarımız), Kurum personeli, Kurumun yetkilendirdiği kişiler, çevrimiçi (online) hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplamakta ve işlemektedir.

Kamu SM, KVK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, toplamış olduğu kişisel verileri 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, ilgili mevzuat ve yapılan sözleşmeler kapsamında sunulan her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak üzere, KVK Kanunu ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak kaydetme, depolama, muhafaza etme, yeniden düzenleme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVK Kanununun öngördüğü hallerde ve koşullarda, yurtiçi üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

Bu kapsamda, kişisel veriler, Veri Sorumlusu olarak Kamu SM tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere; Kamu SM’ye karşı gizlilik mükellefiyeti olan ve faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı ve işbirliği yaptığı tüm kurum, kuruluş, danışman, hizmet sağlayıcı gerçek ve tüzel kişiler gibi tüm resmi ve özel üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kamu SM, Veri Sorumlusu olarak, öncelikle kişisel verilerin saklanması için KVK Kanunu’nda bir süre sınırı öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse belirlenen bu süre sınırına uygun davranmakta; bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin dolması veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler KVK Kanunu’na uygun olarak Kamu SM tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Veri sahibi ilgililer, KVK Kanunu 28. Maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, 11. Maddesi kapsamında Kamu SM’ ye başvurarak, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldıysa ilgili kişi/kurumları bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere KVK Kanunu’nun 11. maddesindeki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramış olma ihtimali durumunda zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptirler.

İlgili kişi, KVK Kanununun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu Kamu SM’ye iletebilecek, Kamu SM, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanunu’nda belirtilen sürede sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kamu SM tarafından KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifedeki ücret de talep edilebilecektir. Kamu SM, başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

Saygılarımızla.

İlgili bağlantılar

  1. 6698 Sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
  2. Kamu SM BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
  3. Kamu SM KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI